Home

 

Thomas a' Kempis

1380-1471

thomaskempis.gif (25185 bytes)

thomaskempis2.gif (1943 bytes)Biographical Sketchthomaskempis2.gif (1943 bytes)

Imitation of Christ